Host-vector networks, mobility, and the socio-ecological context of mosquito-borne disease

Projecte financiat per:

  • Coordinador: John R.B. Palmer, Universitat Pompeu Fabra (UPF)

  • Atorgat per: European Research Council (ERC)

  • Durada: 2020-2025

  • Entitats que participen en el projecte: UPF, CEAB-CSIC

  • Web del projecto: https://h-mip.com

Explicació del projecte

Objectius:

El nombre de països i persones afectades per les malalties transmeses pels mosquits urbans (Aedes aegypti i Aedes albopictus) ha augmentat molt en els darrers anys. Un dels factors essencials per entendre com té lloc la transmissió d’aquestes malalties és conèixer com és la interacció entre humans i mosquits, ja que els virus flueixen de les poblacions humanes als mosquits i dels mosquits a les persones. Tot i que molts dels esforços per lluitar contra aquestes malalties s’ha centrat en el control dels mosquits, encara hi ha molt poques dades sobre la relació entre els mosquits i els humans. El projecte Human-Mosquito Interactions vol contribuir a aquesta manca d’informació.

El seu objectiu és reconstruir la xarxa d’interaccions que hi ha entre el mosquit tigre i les persones. A quantes persones diferents pica un mosquit? Una pregunta essencial per entendre millor com tenen lloc els brots epidemiològics, així com poder desenvolupar models epidemiològics mes precisos. Quanta mes gent piqui un mosquit mes alt el risc de transmetre un malaltia. Estudis previs s’han centrat en esbrinar com els mosquits detecten a la gent, les olors i altres estímuls per les quals senten preferència alhora de picar, però en la interacció humà-mosquit, la biologia i el comportament del mosquit no és l’única variable important. La conducta de les persones, els espais urbans i l’economia de les llars també influeixen en aquesta interacció.

La gran heterogeneïtat en la conducta individual així com entre diferents grups es tradueix en una variabilitat en d’interacció humà-mosquit, i per tant en una variabilitat del risc de transmissió de les malalties. Aquesta relació no només depèn de la densitat de mosquits i de persones en una zona sinó de molts altres factors. Quanta gent viu junta, les activitats que fan als espais exteriors, la seva conducta alhora de emmagatzemar agua, l’arquitectura urbanística del barri, les accions de control dels possibles llocs de cria, són moltes les variables socioeconòmiques que alteren la interacció humà-mosquit. De manera que es d’esperar que la dinàmica de picades estigui determinada per aquest factors socioeconòmics, així com el risc de contraure una malaltia transmesa pel mosquit tigre.

Genètica, ciència ciutadana i sociologia per entendre les xarxes humà-mosquit per on circulen les malalties

Per estudiar com varien les interaccions entre humans i mosquits segons aquests factors s’analitzarà el patró de picades en diferents localitats espanyoles, amb diferents condicions climàtiques i socioeconòmiques. Això és durà a terme recollint les incidències de picades amb l’app Mosquito Alert i amb treball de camp sobre el terreny. La idea és que per una banda els mosquits són una bona font d’informació sobre la gent a la que piquen, així com les persones són una bona font d’informació dels mosquits que els piquen. L’estudi del ADN recuperat de la sang dels mosquits capturats a les llars dels voluntaris permetrà esbrinar a quanta gent diferent a picat el mosquit. Aquesta informació es complementarà amb entrevistes i observacions dels voluntaris, per poder així reconstruir la xarxa d’interaccions que hi ha entre humans i mosquits.

Aquesta informació es combinarà amb dades d’estructura urbana, de cobertura del sol, factors socioeconòmics i variables climàtiques per entendre com tots aquests factors influeixen en la incidència de picades a la regió estudiada. Amb els resultat obtinguts es vol contribuir a la millora dels models epidemiològics actuals així com fer propostes d’intervencions polítiques dirigides a reduir la incidència dels mosquits sobre les poblacions humanes. Per fer-ho, el projecte aborda la necessitat crítica d’una major perspectiva des de les ciències socials per entendre millor el context socioeconòmic i socioecològic de malalties com el dengue o el Zika que suposen unes grans càrregues a la societat a nivell mundial i agreugen la desigualtat social.

El projecte està format per un equip interdisciplinari d’investigadors amb experiència en sociodemografia, ecologia, entomologia, biologia molecular i epidemiologia.

Descubre nuestros artículos sobre mosquitos, salud pública, gestión, educación

Leer más

¡Lucha contra los mosquitos vectores de enfermedades!

Descarga la app Mosquito Alert y si ves un mosquito tigre, un mosquito de la fiebre amarilla o sus lugares de cría envía una foto.