Font: Text elaborat a partir del portal web del Canal Salut de la Generalitat de Catalunya i del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (veure enllaços al final del post)

Què és la Chikungunya?

És una malaltia infecciosa ocasionada per un arbovirus (un tipus de virus que aprofita els artròpodes com a vectors) i transmesa per la picada de mosquits femella del gènere Aedes, com ara el mosquit tigre, que també pot ser vector d’altres virus com el Dengue. La Chikungunya és endèmica  de l’Àfrica, el Sud-est asiàtic, l’Índia i el Pakistan (això vol dir que la infecció es manté activa en aquestes zones determinades per un període de temps llarg amb un alt nombre de persones infectades), on apareix sobretot durant l’estació de pluges. Els símptomes consisteixen principalment en febre i dolor articular. La majoria de persones es recuperen completament, però no hi ha cap vacuna enfront aquest virus.

Com es transmet?

Quan s’alimenten de la sang d’una persona infectada amb Chikungunya, els mosquits poden passar a ser transmissors de la malaltia durant aproximadament uns 10 dies després. Si durant aquests dies piquen a una persona susceptible, aquesta pot incubar el virus durant 2-12 dies i després manifestar-ne els símptomes. No hi ha evidències de transmissió directa entre persones (sense que hi intervinguin els mosquits).

Per què preocupa?

En els darrers anys s’han detectat varis casos de Chikungunya importats a gairebé tots els països d’Europa i d’Amèrica. Els casos importats es produeixen quan una persona s’infecta al viatjar a un país on la malaltia és present i torna al seu país d’origen, on la malaltia no és present de manera endèmica.

Actualment i des de gener de 2013, el virus ha aparegut a Amèrica, on s’ha estès ràpidament per les Illes del Carib, amb brots actius de gran magnitud. Aquest estiu, fins el mes de juliol, s’han confirmat 72 casos importats a Espanya, molts dels quals s’han donat a Catalunya (41 casos), la majoria importats del Carib. No s’ha detectat cap cas de transmissió autòctona (una transmissió dins d’Espanya a través de mosquits, sense que la persona hagi viatjat a un país on la malaltia és present).

Prevenció

La millor manera de fer front la Chikungunya és la prevenció. Principalment s’han d’eliminar possibles llocs de cria de mosquit tigre i disminuir-ne la densitat, a més d’utilitzar repel·lents i xarxes mosquiteres i evitar les hores de més activitat dels mosquits (primera hora del matí i última de la tarda).

I també pots col·laborar ajudant a detectar nous llocs amb mosquit tigre i a estudiar-ne la seva dispersió.

Participa

Si tens dubtes o busques més informació relacionada amb la Chikungunya consulta les següents fonts d’informació:

Canal Salut de la Gencat

Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias

Maria Solé, estudiant de biologia ambiental en pràctiques, amb la col·laboració de Mosquito Alert