La fumigació és una eina que només s’utilitza en casos puntuals quan la situació per invasió de mosquit tigre és molt greu. És una pràctica regulada per un protocol legal i la Comunitat Europea està preparant la seva prohibició per diversos motius.

Per una banda, els productes químics que s’utilitzen per fumigar són tòxics per les persones. A més, quan s’apliquen cal evacuar la zona i mantenir-la aïlladada durant 24 hores per tal que no suposo un risc per a la salut.

D’altra banda, no s’ha demostrat que sigui una opció gaire sostenible, ja que la seva eficàcia és molt curta i obliga a repetir-ho periòdicament. Només s’apliquen en llocs estratègics com parcs, jardins d’hospitals, escoles o cementiris. També s’apliquen en moments de risc molt alt de transmissió autòctona de malalties quan arriba una persona provinent del tròpic infectada per alguna malaltia que podria ser transmesa pel mosquit tigre.

La millor eina de prevenció és, per tant, eliminar els seus llocs de cria.